rabatex 1
rabatex 2
rabtex 3
previous arrow
next arrow

 Empty Beam carrier VM 501

Empty Beam carrier VM 501A

Warp Beam Carrier VM 502

Beam Parking warp beam carrier VM 502 SP

Cloth Roll Doffing Carrier VM 502 C

Warp beam carrier with heald frame support arrangement VM 503

Top & Bottom beam carrier with or without Heald frame Support VM 504/505

Twin warp beam carrier with or without heald frame support VM 506/507

Cloth Roll Doffer VM 508

Pallet Beam Carrier VM 509